PRIVACY POLICY

Inleiding
WowWatch B.V. (hierna te noemen 'Wowwatch', 'wij' of 'ons') streeft er naar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van degenen die van onze diensten gebruikmaken en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van en voor de betrouwbaarheid van onze onderneming. Wij willen transparant zijn in de wijze waarop wij, als verantwoordelijke, omgaan met de verwerking van de door de gebruiker van onze website (hierna te noemen 'gebruiker', 'jij' of 'jouw') aan ons ter beschikking gestelde, persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wordt dit nader toegelicht. WowWatch zal de toepasselijke regels op het gebied van privacy naleven, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens ('Wbp') en de Telecommunicatiewet ('Tw'). 
Naam en contactgegevens verantwoordelijke
WowWatch B.V.
Munsterplein 23
6041 HE Roermond
E info@wowwatch.nl
I www.wowwatch.nl

WowWatch en haar diensten
WowWatch biedt de gebruiker via haar website www.wowwatch.nl, dagelijks deals van derden uit heel Nederland aan. Iedere dag verschijnt er een nieuwe deal online die alleen die dag te koop is. De coupons zijn voor langere periode geldig.

Persoonsgegevens en wijze van verzameling
In het kader van onze dienstverlening worden door de gebruiker ter beschikking gestelde persoonsgegevens verzameld en vastgelegd. Onder deze persoonsgegevens vallen onder meer: NAW-gegevens, IP adres en e-mailadres.
Wij zullen niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is voor de hieronder beschreven doeleinden of dan waarvoor jij toestemming hebt gegeven. Bovendien zullen wij de persoonsgegevens niet langer bewaren in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Doeleinden
De doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers door WowWatch zijn:
 • het leveren van onze diensten, meer in het bijzonder, het aanbieden van deals, het leveren van de coupon;
 • gebruikers per email informeren over de huidige en toekomstige diensten en acties van WowWatch en/of aan haar gelieerde ondernemingen;
 • het per email verzenden van nieuwsbrieven met informatie omtrent de deals van WowWatch;
 • vragen naar de mening van de gebruiker voor onderzoek en/of om de dienstverlening te verbeteren.
Wij gebruiken de door ons verkregen persoonsgegevens, meer in het bijzonder het e-mailadres, uitsluitend met jouw toestemming (opt-in) voor marketingdoeleinden, zoals het verzenden van onze nieuwsbrief per e-mail en/of het verzenden van de nieuwsbrief van aan ons gelieerde ondernemingen per e-mail. Indien je hier geen prijs meer op stelt, kan je dit kosteloos en gemakkelijk aangeven door middel van het aanklikken van de link 'uitschrijven', waarna je persoonsgegevens uit onze database zullen worden verwijderd.

Cookies
Op onze en door ons gehoste en beheerde websites wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine bestanden die voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op de computer van de gebruiker. Cookies hebben twee functies. Enerzijds helpen ze de gebruiker bij het surfen door inlognamen en wachtwoorden te onthouden. Anderzijds zijn er cookies die de websites die een gebruiker bezoekt, registreren en zo een inschatting kunnen maken van de interesses van die gebruiker. WowWatch kan cookies plaatsen voor de volgende doeleinden:
 • Om het gebruik van onze websites te analyseren en/of te optimaliseren;
 • Om meer op de gebruiker gerichte informatie op onze websites te plaatsen;
 • Voor het verzenden van gerichte communicatie;
 • Voor het ontplooien van marketingactiviteiten.
Het gebruik van cookies kan worden uitgezet via de browserinstellingen. In dat geval moeten instellingen zoals wachtwoorden en inlognamen wel steeds opnieuw worden ingetypt, waardoor het gebruiksgemak kan verminderen.

Google Analytics
Er kunnen tevens (persoons)gegevens worden verwerkt die (rechtmatig) zijn verzameld door derden waaronder mogelijk ook cookies van derden, bijvoorbeeld Google Analytics. Wowdeal maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website(s) gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wowdeal heeft hier geen invloed op. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van de computer (IP-adres) van de gebruiker, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees privacybeleid van Google (www.google.com/intl/nl/policies/privacy) voor meer informatie, alsook het specifieke  privacybeleid van Google Analytics (http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html).

Verstrekking gegevens aan derden
Wij stellen de persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden, tenzij:
 • het gaat om aan WowWatch gelieerde ondernemingen;
 • wij hiertoe wettelijk worden verplicht;
 • hiervoor voorafgaande toestemming is ontvangen van de gebruiker;
 • dit noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker of onze rechten te beschermen.
In bovenstaande gevallen worden je persoonsgegevens alleen verstrekt indien de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens voldoende wordt gewaarborgd door de ontvanger/derde(n).

Beveiliging
WowWatch zal passende organisatorische en technische maatregelen treffen ter beveiliging van de persoonsgegevens erop gericht om misbruik, verlies of onregelmatige wijziging ervan te voorkomen.

Wijziging of verwijdering van gegevens
Indien je inzage, wijziging, aanvulling of verwijdering wenst van jouw persoonsgegevens kan je een schriftelijk verzoek richten naar bovenvermeld adres waarop wij binnen vier weken na ontvangst zullen reageren. Bij een inzagenverzoek zullen wij maximaal de wettelijke kostenvergoeding per verzoek in rekening brengen. Wij zullen binnen vier weken na ontvangst van laatstgenoemd bedrag de inzage geven.

Indien je andere vragen, opmerkingen of klachten hebt over de bescherming van jouw persoonsgegevens door WowWatch verzoeken we je via bovenstaande contactgegevens contact met ons op te nemen.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen om te kunnen blijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. In voorkomend geval, zullen wij hiervan melding maken op onze website. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig onze website te raadplegen zodat je steeds op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Roermond, januari 2018